Integritetspolicy

På Devlib värnar vi om våra kunders integritet och eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten. Vi uppmanar dig att läsa igenom följande policy då den bl.a. beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Referera gärna till denna sida vid behov då vår policy kan komma att uppdateras.

Genom att kontakta Devlib och lämna dina personuppgifter - via kontaktformulär, mail eller på annat sätt - samtycker du till behandling och användning av dem i enlighet med denna policy.

Vår hemsida devlib.se kan innehålla länkar och hänvisningar till externa webbplatser och tredje part. Denna policy är endast tillämplig på personlig information som inhämtas och behandlas av Devlib och devlib.se. Devlib ansvarar följaktligen inte för integritetsfrågor på webbplatser som tillhandahålls av annan part.

Personuppgifter

Devlib AB (556988-9313) är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling av personuppgifter som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster på vår webbplats. När du skickar en kontaktförfrågan, beställer material och information, söker lediga tjänster, anmäler dig till seminarier och nyhetsbrev m.m. kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter, såsom namn, telefonnummer, IP-adress, e-postadress och faktureringsinformation. Om du lämnar dina personuppgifter till Devlib samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna policy. Du ansvarar själv för att lämnade uppgifter hålls aktuella.

Personuppgifter registreras och behandlas av Devlib huvudsakligen i administrativt syfte, för att kunna tillhandahålla devlib.se och för att kunna kommunicera med besökare. Vi använder även personuppgifter som underlag för affärsutveckling, för att kunna tillhandahålla relevant information samt för statistiska ändamål. Genom att analysera besökares demografi, intressen och beteenden uppnår vi en bättre förståelse för våra besökare och kunder. Statistiken sammanställs och analyseras på aggregerad och anonym basis. Vi använder oss av moderna statistikverktyg för förenklad och anonymiserad statistik oberoende av traditionella cookies.

Vidarebefordring av personuppgifter

Personuppgifter kan komma att lämnas ut om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut. Härutöver kommer personlig information inte att överföras, såvida Devlib inte är skyldigt till eller tillåtet att göra så enligt lag, eller när så krävs i syfte att utföra vår verksamhet (t.ex. vid outsourcing eller annan extern förvaltning). Dina personuppgifter sparas endast så länge som bedöms nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen, såvida inte annat framgår av denna policy.

Avregistrering

Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter. Om du vill göra detta, vänligen kontakta oss på info@devlib.se. Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdateringar och inte vill ha fler meddelanden avanmäler du detta genom den länk som återfinns i respektive utskick.

Säkerhet

Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller andra nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. Devlib vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och, i enlighet med denna policy, skyddas mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt

Vi vill hålla dina personuppgifter aktuella och korrekta. Om du vill veta vilka personuppgifter om dig som behandlas eller begära rättelse, kan du skriva till Devlib AB, Att: GDPR, Luntmakargatan 15, 111 37 Stockholm. En gång per kalenderår har du rätt att utan kostnad få ett registerutdrag som visar vilka uppgifter om dig som behandlas. Begäran om registerutdrag ska göras skriftligen till Devlibs postadress och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om sökandes namn och personnummer. Utdrag sänds till den sökandes folkbokföringsadress snarast efter att ansökan inkommit.